Nyttig info

Generelle vilkår for bruk av JUKEs tjenester

‍Disse generelle vilkår gjelder for Kundens bruk av JUKEs tjenester. Leveransen er regulert av lov om digitale ytelser og utfyller disse vilkårene. Dersom noen av bestemmelsene i disse generelle vilkår innskrenker Kundens rettigheter vil nevnte lov gå foran.Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

‍1. Formål
‍JUKE tilbyr en digital strømmetjeneste ("Tjenesten") som gir Kunden tilgang til JUKEs tjenester som beskrevet i den inngåtte avtalen, f.eks. konserter, foredrag eller andre former for opptredener – heretter omtalt som «Produksjonen». Disse vilkårene regulerer betingelsene for Kundens bruk av Tjenesten.  

2. Avtaleinngåelsen og Leveransen.
‍Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til JUKE. Tjenesten er levert når den er gjort tilgjengelig for Kunden på JUKEs plattform. Leveransen skal samsvare med det som er avtalt i form av art, mengde, lengde og kvalitet.  

‍3. Ansvarsfraskrivelse for innholdet i Produksjonen
‍JUKE har ikke ansvar for kvalitet eller innhold i Produksjonen og kan ikke fremsette noen form for krav dersom Kunden ikke er fornøyd med denne. JUKEs ansvar er å tilrettelegge for den digitale overføringen av Produksjonen. Produksjonen leveres "som den er" og "som tilgjengelig", uten noen form for garantier.

‍4. Avbestilling
‍Dersom en Kunde ønsker å avbestille en bestilt Juke vil Kunden få 50 % av prisen refundert dersom avbestillingen skjer minst en uke før gjennomføring. Dersom avbestilling skjer senere får Kunden ingen refusjon.  Dersom PROFILEN som skal gjennomføre Juken må avbestille Juken, vil Kunden får refundert innbetalt beløp, såfremt JUKE ikke tilbyr et annet passende tidspunkt.  

‍5. Bruksrettigheter
‍Tjenesten tilbys tilKunden på en eksklusiv, ikke-overførbar basis, og Kunden garanterer atTjenesten kun skal brukes til personlig og ikke-kommersiell bruk. Kunden har ikke anledning til å kreve noen form for honorar eller motytelse for å gi andre personer tilgang til Tjenesten.  Kunden samtykker i å ikke kopiere, distribuere eller på annen måte reprodusere innholdet som tilbys gjennom Tjenesten uten skriftlig tillatelse fra JUKE. Det overføres ingen opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Kunden ved inngåelsen eller gjennomføringen av Avtalen. Alle produkter tilhører JUKE. Kunden gis kun bruksrett til immaterielle rettigheter utviklet og/eller stilt til rådighet forKunden i forbindelse med Tjenesten og innenfor grensene av denne Avtalen. JUKE er ikke ansvar for eventuell plagiering fra PROFILENs side under fremføring av sitt produkt.  

6. Forutsetninger for Kundens tjenester
‍JUKEs leveranse forutsetter at Kunden har tilgang til eget utstyr (PC, skjerm og nettilgang) og har ikke noe ansvar for noen form for leveransehindring som følge av at Kundens utstyr ikke er tilpasset Leveransen (så som, men ikke begrenset til, netthastighet o.l.).  JUKE fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller påfølgende skader som oppstår som følge av Kundens bruk eller manglende evne til å brukeTjenesten. JUKE har anledning til å avbryte og kansellere en Juke dersom Kunden opptrer usømmelig eller krenkende overfor PROFILEN. Det samme gjelder dersom Kunden eller noen av de som overværer Juken benytter seg av ulovlige rusmidler av noen art.  

7. Betaling
‍Kunden samtykker i å betale for Tjenesten i samsvar med JUKEs gjeldende priser iht. inngått avtale via JUKEs nettsider. Kjøpesummen betales samtidig med bestillingen for at denne skal være gyldig og bindende,  såfremt ikke annet avtales. Kjøpesummen betales enten med kredittkort, VIPPS eller annen digitalisert betalingsløsning. Betaling med faktura må avtales separat.  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

8. Personvern
‍JUKE forplikter seg til å behandle personopplysninger i samsvar med det til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder GDPR.

‍9. Tvister
‍Enhver tvist eller uenighet som oppstår under denne Avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom tvisten ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal den bringes inn for de ordinære domstoler eller relevante klagenemnder.  

‍10. Endringer av de generelle vilkår
‍JUKE forbeholder seg retten til å endre vilkårene, men de vil uansett gjelde frem til gjennomført ordre. Ved senere bestillinger av Tjenester fra JUKE tas det forbehold for at vilkårene er endret.